Mukkoti Ekadasi Celebrations at Sri Sri Saptagiri Venkateswara Swamy Temple – Erraboda

Mukkoti Ekadasi celebrating in a grand way in Sri Sri Saptagiri Venkateswara Swamy Temple, Erraboda, Hyderguda, Rajendra Nagar on 18th December, 2018

04:00 am Suprabhata Seva
04:30 am Panchamrutha Abishekam
05:00 pm Vishnu Sahasranama Parayanam
07:00 pm Pallaki Seva